Regulamin ferii 2018

Regulamin ferii w „Mały Naukowiec” 2019

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci w zajęciach w okresie ferii zimowych organizowanych przez Mały Naukowiec Arleta Ziabicka, NIP: 8631640724, REGON: 368125920 .
 2. Ferie w „Mały Naukowiec” odbywają się w siedzibie firmy ul. Roztocze 5/2, 20-722 Lublin
 3. Ferie są organizowane w dwóch turnusach, po 5 dni każdy. Do wyboru jest jeden z terminów: 11 – 15 lutego 2019 r. lub 18 – 22 lutego 2019 r.
 4. Każdy dzień rozpoczyna się o godz. 8:00 i trwa do godz. 15:00. W tym czasie uczestnicy znajdują się pod opieką organizatora. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do odprowadzenia uczestnika na godz. 8:00 i odebrania o godz. 15:00 z siedziby firmy. Każde dodatkowe 15 min opieki przed lub po zajęciach wymaga dopłaty 10 zł.
 5. Cena ferii w „Mały Naukowiec” wynosi 460 zł za 5 dni zajęć.
 6. Za polecenie kolejnego uczestnika ferii w „Mały Naukowiec” przysługuje rabat w wysokości 30 zł. Maksymalny rabat wynosi 60 zł za polecenie dwóch uczestników.
 7. Warunkiem skorzystania z rabatu za polecenie jest wniesienie przez polecanego opłaty za ferie w „Mały Naukowiec”.
 8. Zapisanie uczestnika na ferie odbywa się w poniższy sposób:

a) zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie (tel. 574 652 148) lub mailowo:

kontakt@malynaukowiec.edu.pl

b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem malynaukowiec.edu.pl lub w siedzibie firmy

c) wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 150 zł do trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia

d) wpłata całej kwoty za ferie najpóźniej do 04.02.2019 roku.

 1. Opłat można dokonywać poprzez wpłatę na konto organizatora:

Mały Naukowiec Arleta Ziabicka

Roztocze 5/2

20-722 Lublin

Alior Bank: 24 2490 0005 0000 4530 2078 1027

z tytułem przelewu: „Ferie, Imię i nazwisko Uczestnika”

Istnieje również możliwość uiszczenia opłaty za zajęcia w biurze firmy w Lublinie.

 1. Niedokonanie w terminie opłat wymienionych w pkt. 9 c i d skutkuje anulowaniem rezerwacji miejsca dla dziecka jako uczestnika.
 2. Za datę zapłaty uważa się wpływ pieniędzy na konto organizatora.
 3. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w feriach z ,,Mały Naukowiec”. Za dzień rezygnacji uważa się dzień doręczenia organizatorowi pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji.
 4. W przypadku rezygnacji Klienta z ferii najpóźniej jeden dzień roboczy przed ich rozpoczęciem, organizator uprawniony jest do dokonania potrącenia 50% ceny z opłaty za ferie tj. 230zł (w tym 150zł zaliczki). Organizator może wyrazić zgodę na zwrot 100% poniesionych kosztów w przypadku, gdy Klient zgłaszający rezygnację znajdzie osobę na zwolnione miejsce. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w feriach najpóźniej na 1 dzień roboczy przed ich rozpoczęciem.
 5. Rezygnacja z ferii po ich rozpoczęciu niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty, ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania ferii w ,,Mały Naukowiec” lub ich części w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora.
 7. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt. 15 Klient ma prawo odpowiednio do:

a) zwrotu całości wniesionych opłat (bez odsetek)

b) zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ferii w „Mały Naukowiec” z powodu zbyt małej ilości uczestników (wymagane minimum to 5 osób), o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub elektroniczną, jednak nie później niż 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem turnusu. Klientowi zostaje zwracana wtedy cała wniesiona opłata (bez odsetek).
 2. Organizator ubezpiecza uczestników od NNW w trakcie trwania zajęć.
 3. Przed rozpoczęciem ferii w „Mały Naukowiec” prosi się rodziców/opiekunów uczestników ferii o zgłoszenie ewentualnych nietolerancji pokarmowych, chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), skaleczeń skóry lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w uczestnictwie dziecka w zajęciach.
 4. Każdy uczestnik zajęć zostanie przeszkolony z podstawowych zasad BHP w trakcie pierwszych zajęć.
 5. Przed rozpoczęciem każdych zajęć uczestnik zostanie poinstruowany do pracy z konkretną grupą urządzeń, materiałów i odczynników laboratoryjnych, które wykorzystane będą na potrzeby określonych zajęć.
 6. W trakcie zajęć uprasza się wszystkich uczestników o uważne wykonywanie poleceń prowadzącego. Niedostosowanie się do ogólnych zasad prowadzonych zajęć, ze względów bezpieczeństwa innych uczestników może skutkować wyproszeniem z sali.
 7. Uprasza się o ostrożną pracę z urządzeniami, materiałami i odczynnikami do zajęć laboratoryjnych, gdyż używanie ich w sposób niewłaściwy z przeznaczeniem i poleceniem może stanowić zagrożenie.
 8. W razie potrzeby wynikającej z charakterystyki prowadzonych zajęć uczestnik może zostać poproszony o pracę w stroju ochronnym (okulary, fartuch, rękawiczki).
 9. Podczas ferii w „Mały Naukowiec” obowiązuje zmiana obuwia.
 10. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie ferii w „Mały Naukowiec” były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom celem umieszczenia ich na stronach internetowych organizatora. W przypadku braku zgody opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych dziecka i opiekuna jest Mały Naukowiec z siedzibą w Lublinie (20-722), przy ul. Roztocze 5/2. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i świadczenia usług.
 2. Mały Naukowiec jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. Dane osobowe Partnerów są przetwarzane na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Mały Naukowiec;

art. 6 ust. 1 lit a) RODO, do celów marketingowych na podstawie udzielonej zgody;

art. 6 ust. 1 lit b) RODO, do celów skorzystania z usługi edukacyjnej.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji świadczenia usług. Podjęte przez Klienta czynności, które skutkować będą pozbawieniem Mały Naukowiec prawa do przetwarzania danych osobowych, mogą wpływać na brak możliwości realizacji usługi i w związku z tym skutkować jej rozwiązaniem.
 2. Dane mogą być powierzane pracownikom/współpracownikom, dostawcy serwera, księgowości w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 3. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy:

przez okres trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy; dane są przechowywane jeszcze przez 5 lat w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń; okres 5 lat wynika również z przepisów prawa podatkowego

w przypadku rozwiązania zawartej umowy, dane są przechowywane jeszcze przez 5 lat w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń; okres 5 lat wynika również z przepisów prawa podatkowego.

 1. Klient ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, cofnięcia wyrażonej zgody, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 2. Mały Naukowiec nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej i marketingowej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.