Regulamin półkolonii

Regulamin półkolonii w „Mały Naukowiec” 2024

  1. Regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci w zajęciach w okresie półkolonii wakacyjnych organizowanych przez Mały Naukowiec Arleta Brodzka, NIP: 8631640724, REGON: 368125920 .
  2. Półkolonie w „Mały Naukowiec” odbywają się w siedzibie firmy ul. Rzemieślnicza 10, 20-716 Lublin.
  3. Półkolonie są organizowane w czterech turnusach, po 5 dni każdy. Do wyboru jest jeden z terminów: 8 – 12 lipca 2024 r., 15 – 19 lipca 2024 r.,  29 lipca – 2 sierpnia 2024, 5 – 9 sierpnia 2024 r.
  4. Każdy dzień rozpoczyna się od godz. 8:00 i trwa do godz. 15:00. Od 7:45 do 15:30 możliwe jest pozostawienie dzieci w świetlicy. W tym czasie uczestnicy znajdują się pod opieką organizatora. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do odprowadzenia uczestnika do godz. 8:00 i odebrania do godz. 15:30 z siedziby firmy. Organizator nie sprawuje opieki nad dzieckiem poza tym czasem.
  5. Cena półkolonii w „Mały Naukowiec” wynosi 730 zł za 5 dni zajęć.
  6. Zapisanie uczestnika na półkolonie odbywa się w poniższy sposób:

a) zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie (tel. 574 652 148) lub mailowo: kontakt@malynaukowiec.edu.pl

b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem malynaukowiec.edu.pl lub w siedzibie firmy

c) wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości 150 zł do czterech dni roboczych od momentu zgłoszenia

d) wpłata całej kwoty za półkolonie najpóźniej do 01.07.2024 roku.

  1. Opłat można dokonywać poprzez wpłatę na konto organizatora:

Mały Naukowiec Arleta Brodzka
Rzemieślnicza 10
20-716 Lublin
Alior Bank: 24 2490 0005 0000 4530 2078 1027
z tytułem przelewu: „Wakacje, Imię i nazwisko Uczestnika”

Istnieje również możliwość uiszczenia opłaty za zajęcia w biurze firmy w Lublinie.

  1. Niedokonanie w terminie opłat wymienionych w pkt. 6 c i d skutkuje anulowaniem rezerwacji miejsca dla dziecka jako uczestnika.
  2. Za datę zapłaty uważa się wpływ pieniędzy na konto organizatora.
  3. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w półkoloniach z ,,Mały Naukowiec”. Za dzień rezygnacji uważa się dzień doręczenia organizatorowi pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji.
  4. W przypadku rezygnacji Klienta z półkolonii najpóźniej jeden dzień roboczy przed ich rozpoczęciem, organizator uprawniony jest do dokonania potrącenia 50% ceny z opłaty za półkolonie tj. 365 zł (w tym 150 zł zadatku). Organizator może wyrazić zgodę na zwrot 100% poniesionych kosztów w przypadku, gdy Klient zgłaszający rezygnację znajdzie osobę na zwolnione miejsce. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w półkoloniach najpóźniej na 1 dzień roboczy przed ich rozpoczęciem.
  5. Rezygnacja z półkolonii po ich rozpoczęciu niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty, ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii w ,,Mały Naukowiec” lub ich części w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora.
  7. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt. 13 Klient ma prawo odpowiednio do:

a) zwrotu całości wniesionych opłat (bez odsetek)

b) zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni.

  1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania półkolonii w „Mały Naukowiec” z powodu zbyt małej liczby uczestników (wymagane minimum to 5 osób), o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub elektroniczną, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem turnusu. Klientowi zostaje zwracana wtedy cała wniesiona opłata (bez odsetek).
  2. Organizator ubezpiecza uczestników od NNW w trakcie trwania zajęć.
  3. Przed rozpoczęciem półkolonii w „Mały Naukowiec” prosi się rodziców/opiekunów uczestników półkolonii o zgłoszenie ewentualnych nietolerancji pokarmowych, chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), skaleczeń skóry lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w uczestnictwie dziecka w zajęciach.
  4. Każdy uczestnik zajęć zostanie przeszkolony z podstawowych zasad BHP w trakcie pierwszych zajęć.
  5. Przed rozpoczęciem każdych zajęć uczestnik zostanie poinstruowany do pracy z konkretną grupą urządzeń, materiałów i odczynników laboratoryjnych, które wykorzystane będą na potrzeby określonych zajęć.
  6. W trakcie zajęć uprasza się wszystkich uczestników o uważne wykonywanie poleceń prowadzącego. Niedostosowanie się do ogólnych zasad prowadzonych zajęć, ze względów bezpieczeństwa innych uczestników może skutkować wyproszeniem z sali.
  7. Uprasza się o ostrożną pracę z urządzeniami, materiałami i odczynnikami do zajęć laboratoryjnych.
  8. W razie potrzeby wynikającej z charakterystyki prowadzonych zajęć uczestnik może zostać poproszony o pracę w stroju ochronnym (okulary, fartuch, rękawiczki).
  9. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie półkolonii w „Mały Naukowiec” były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom celem umieszczenia ich na stronach internetowych organizatora. W przypadku braku zgody opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć.
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.
  11. DANE OSOBOWE
   • Klient ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, cofnięcia wyrażonej zgody, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
   • Mały Naukowiec nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
   • Administratorem danych osobowych dziecka i opiekuna jest Mały Naukowiec z siedzibą w Lublinie (20-716), przy ul. Rzemieślniczej 10. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i świadczenia usług.
   • Mały Naukowiec jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

Dane osobowe Partnerów są przetwarzane na podstawie:

   • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Mały Naukowiec;
   • art. 6 ust. 1 lit a) RODO, do celów marketingowych na podstawie udzielonej zgody.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji świadczenia usług. Podjęte przez Klienta czynności, które skutkować będą pozbawieniem Mały Naukowiec prawa do przetwarzania danych osobowych, mogą wpływać na brak możliwości realizacji usługi i w związku z tym skutkować jej rozwiązaniem.
  • 6. Dane mogą być powierzane pracownikom/współpracownikom, dostawcy serwera, księgowości w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
  • Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  • Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy:
   • przez okres trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy; dane są przechowywane jeszcze przez 5 lat w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń; okres 5 lat wynika również z przepisów prawa podatkowego
   • w przypadku rozwiązania zawartej umowy, dane są przechowywane jeszcze przez 5 lat w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń; okres 5 lat wynika również z przepisów prawa podatkowego.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć Mały Naukowiec, ul. Rzemieślnicza 10, 20-716 Lublin, NIP: 8631640724 (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. Nr 133, poz. 883).