Regulamin

 

Regulamin zajęć organizowanych przez ,,Mały Naukowiec”

Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawiają się niżej wymienione określenia, należy je rozumieć w podany sposób:

 • Organizator – firma Mały Naukowiec z siedzibą w Lublinie przy ul. Rzemieślniczej 10 prowadzona przez Arletę Brodzką
 • Uczestnik – osoba biorąca udział w zajęciach
 • Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w Regulaminie i ofercie Organizatora
 • Zajęcia – zajęcia eksperymentalno-naukowe z udziałem dzieci (Uczestników), które określone są w ofercie Organizatora i w Regulaminie
 • Prowadzący – osoba opiekująca się Uczestnikami w trakcie zajęć w siedzibie Małego Naukowca i przeprowadzająca zajęcia

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci w zajęciach naukowych organizowanych przez firmę Mały Naukowiec Arleta Brodzka NIP 8631640724, REGON 368125920.

2. Siedziba firmy i miejsce odbywania się zajęć to Lublin 20-716, ul. Rzemieślnicza 10.

3. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 60 min wg. wcześniej ustalonego harmonogramu dla każdej z grup.

4. Proces zgłoszenia dziecka na zajęcia odbywa się poprzez jeden z poniższych sposobów:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.malynaukowiec.edu.pl
 • bezpośrednio w biurze firmy przy ulicy Rzemieślnicza 10, Lublin
 • telefonicznie pod nr tel. 574 652 148
 • mailowo na adres: kontakt@malynaukowiec.edu.pl

 

5. Opłata za miesiąc zajęć (4 zajęcia w miesiącu) w wysokości 190 PLN uiszczana jest najpóźniej przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu przelewem na numer konta Organizatora:

 • Mały Naukowiec Arleta Brodzka
 • ul. Rzemieślnicza 10, 20-716 Lublin
 • Alior Bank: 24 2490 0005 0000 4530 2078 1027
 • z tytułem przelewu: „Imię i nazwisko Uczestnika”
 • Istnieje również możliwość uiszczenia opłaty za zajęcia w biurze firmy w Lublinie

 

6. Spełnienie warunków wymienionych w pkt 4, 5, 6 jest warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników zajęć.

7. Brak dokonania opłat (pkt. 5 i 6) we wskazanym w pkt 5 terminie powoduje automatyczne wygaśnięcie rezerwacji miejsca dla dziecka na zajęciach.

8. W przypadku płatności dokonywanej przelewem za fakt dokonania opłaty uznaje się wpływ pieniędzy na konto bankowe Organizatora.

9. W przypadku rozpoczęcia zajęć nie od początku miesiące opłata za dany miesiąc liczona jest proporcjonalnie do ilości pozostałych zajęć w tymże miesiącu.

10. W przypadku jednorazowej nieobecności dziecka na zajęciach raz w ciągu 3 miesięcy Uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć z inną grupą w terminie wskazanym przez Organizatora. Nie ma możliwości zwrotu kosztów za niewykorzystane zajęcia. Termin odrobienia zajęć może być ustalony tylko raz, bez możliwości zmiany.

11. Klient ma prawo do rezygnacji z zajęć, jednak nie później niż na ostatnich zajęciach w danym miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym Uczestnik nie będzie obecny na zajęciach.

12. W przypadku rezygnacji Klient składa bezpośrednio w biurze organizatora w Lublinie ul. Rzemieślniczej 10 pisemne oświadczenie w tej sprawie. Nie złożenie rezygnacji jest równoznaczne z koniecznością uiszczenia opłaty za kolejny miesiąc.

13. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

14. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za dany miesiąc zajęć ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.

15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

16. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt 16 Klient ma prawo do zwrotu poniesionej opłaty miesięcznej w wysokości proporcjonalnej do ilości nieprzeprowadzonych zajęć lub prawo do skorzystania z innego terminu zajęć wskazanego przez organizatora .

17. Przed rozpoczęciem zajęć prosi się rodziców/opiekunów uczestników warsztatów laboratoryjnych o zgłoszenie ewentualnych chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), skaleczeń skóry lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w uczestnictwie dziecka w zajęciach.

18. Każdy nowy Uczestnik zajęć zostanie przeszkolony z podstawowych zasad BHP przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, a także z zasad użytkowania sprzętu i odczynników wykorzystywanych podczas zajęć.

19. Uczestnik zobowiązany jest do uważnego używania sprzętu i odczynników, słuchania się poleceń prowadzącego i przestrzegania zasad kultury. Nie stosowanie się do tego może skutkować wyproszeniem z zajęć zgłoszonym niezwłocznie do opiekuna. W ww. przypadku nie przysługuje zwrot kosztów.

20. Uczestnicy zajęć zobowiązani są na polecenie Prowadzącego zajęcia pracować w odzieży ochronnej (fartuch laboratoryjny, okulary ochronne, rękawice jednorazowe). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia odzieży wynikające z udziału w zajęciach.

21. Uczestnicy zajęć przeprowadzają doświadczenia z użyciem bezpiecznych substancji nie stanowiących zagrożenia dla zdrowia.

22. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Uczestnika zajęć w siedzibie Mały Naukowiec lub w najbliższym otoczeniu firmy.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone/uszkodzone w trakcie pobytu w siedzibie firmy mienie oraz za przedmioty wartościowe posiadane przez Uczestnika.

24. Klient wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom celem umieszczenia ich na stronach internetowych organizatora.

 

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych dziecka i opiekuna jest Mały Naukowiec z siedzibą w Lublinie (20-716), przy ul. Rzemieślniczej 10. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i świadczenia usług.

2. Mały Naukowiec jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

Dane osobowe Partnerów są przetwarzane na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Mały Naukowiec;

art. 6 ust. 1 lit a) RODO, do celów marketingowych na podstawie udzielonej zgody;

art. 6 ust. 1 lit b) RODO, do celów skorzystania z usługi edukacyjnej.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji świadczenia usług. Podjęte przez Klienta czynności, które skutkować będą pozbawieniem Mały Naukowiec prawa do przetwarzania danych osobowych, mogą wpływać na brak możliwości realizacji usługi i w związku z tym skutkować jej rozwiązaniem.

4. Dane mogą być powierzane pracownikom/współpracownikom, dostawcy serwera, księgowości w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy:

przez okres trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy; dane są przechowywane jeszcze przez 5 lat w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń; okres 5 lat wynika również z przepisów prawa podatkowego

w przypadku rozwiązania zawartej umowy, dane są przechowywane jeszcze przez 5 lat w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń; okres 5 lat wynika również z przepisów prawa podatkowego.

7. Klient ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, cofnięcia wyrażonej zgody, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Mały Naukowiec nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej i marketingowej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

…………………………………………………………….

(data i podpis rodzica/opiekuna Uczestnika)